Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

By-Babsie handgemaakte producten

Artikel 1 Definities
1. Ik, Babette Poelen, By-Babsie gevestigd te Brummen en ingeschreven onder KvK-nummer 88885704, sluit een overeenkomst met jou.
2. Jij bent de wederpartij.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan ik tegen betaling handgemaakte producten aanbiedt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, producten en alle gesloten overeenkomsten waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
2. Ik ben gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien ik dit nodig acht. In een dergelijk geval zal ik een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door mij ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van jouw eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Aanbod
1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Producten blijven in het digitale winkelmandje staan totdat betaling is voldaan.
2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
3. Bij acceptatie van het aanbod wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
4. Ik kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer jij kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De afbeeldingen van de producten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk.
6. Ik zorg voor een veilige webomgeving zodat er veilig betaald kan worden en gegevens beveiligd kunnen worden.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
2. De vermelde prijzen in het aanbod zijn exclusief verzendkosten.
3. Betalingen vinden plaats bij het plaatsen van een bestelling, door middel van iDeal.
4. Wanneer jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en jij in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van jou.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking
1. Jij stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar.
2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
3. Ik zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
4. Jij vrijwaart mij van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Ik ben bevoegd om bij de uitvoering van mijn werkzaamheden derden in te schakelen.
2. Jij dient de benodigde informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan mij te overhandigen.
3. Ik zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of mijn professionaliteit.

Artikel 7 Overmacht
1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de bestelling, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
2. Wij zijn gehouden de uitvoering van de bestelling in geval van overmacht te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
3. Wanneer jij de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
1. Vanwege de aard van onze overeenkomst is het wettelijke herroepingsrecht uitgesloten op de verkoop van producten die ik via mijn webshop verkoop.
2. Jou komt uiteraard wel het recht toe een non-conform product terug te sturen. De kosten voor het terugsturen van het product zullen door mij worden bekostigd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door jou.
3. Ik ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
4. Ik ben niet verantwoordelijk voor het stukgaan van een product indien niet zorgvuldig wordt omgegaan met het product.
5. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het verkeerd gebruik van producten na het geven van advies.
6. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt doordat (een deel van) mijn website niet goed functioneert en/of fouten op mijn website en andere communicatiemiddelen.
7. In het geval dat ik schadevergoeding ben verschuldigd aan jou voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan tweemaal het factuurbedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
8. Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde producten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van mij berusten bij mij en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op het auteursrecht op.
3. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Eigendom van door mij geleverde producten gaat over op jou wanneer de betaling volledig is voldaan.

Artikel 11 Levering
1. Ik span me in om de door jou bestelde producten zo spoedig mogelijk te leveren.
2. De geschatte levertermijn van 3 werkdagen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Indien jouw bestelling een bepaald drempelbedrag haalt, worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Indien jouw bestelling onder dit drempelbedrag ligt, worden hier wel verzendkosten voor in rekening gebracht.
4. Wanneer jij foute leveringsinformatie doorgeeft, ben ik hier niet voor aansprakelijk. Het verzendadres zoals jij hebt opgegeven zal altijd gelden.
5. Ik ben enkel gehouden in Nederland te leveren.
6. Wanneer de bezorging vertraging oploopt en de levertermijn wordt overschreden, heb jij na het verstrijken van 30 kalenderdagen zonder levering het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7. Bij levering van grote producten dien jij er zorg voor te dragen dat deze producten binnen kunnen worden afgeleverd. Eventuele schade ontstaan door het niet voldoen aan deze voorwaarde komt voor jouw rekening.
8. Wanneer jij niet aanwezig bent tijdens de bezorging, dient er een nieuwe afspraak voor bezorging te worden gemaakt. Ik ben gerechtigd extra kosten hiervoor in rekening te brengen.
9. Indien jij telefonisch of per mail hebt besteld, kun jij de bestelling zelf, in mijn woonplaats Brummen, ophalen. Indien jij de producten zelf ophaalt en er schade ontstaat aan de producten, komt dit voor jouw rekening.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen
1. Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 13 Aanbiedingen en acties
1. Ik kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, ben ik niet verplicht me aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Ik bepaal te allen tijde of de korting correct is toegepast.
3. Een kortingscode kan enkel één keer per klant worden gebruikt.
4. Een kortingscode geeft geen recht op gratis verzending, tenzij anders is vermeld.

Artikel 14 Klachten
1. Jij dient klachten over de geleverde producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Ik streef ernaar om binnen 3 werkdagen op de klacht te reageren.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
3. Wanneer verpakkingen bij bezorging zijn geopend of beschadigd, dien jij dit voordat je het product in ontvangst neemt kenbaar te maken aan de bezorger. Wanneer dit achterwege wordt gelaten, vervalt mijn aansprakelijkheid.

Artikel 15 Garantie
1. De wettelijke garantiebepalingen worden in acht genomen.
2. Jij kunt schriftelijk aanspraak maken op garantie. Jij dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de retour te sturen producten dienen altijd compleet zijn.
3. Bij elektrische producten wordt er een jaar fabrieksgarantie geboden.

Artikel 16 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Wij doen enkel een beroep op de rechter nadat wij ons hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.

versie 9-1-202